• Polski
  • English
2023-12-27

Podsumowanie roku 2023 w CNK

Nadszedł czas na podsumowanie roku 2023 dla Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni, w którym musimy uwzględnić następujące nasze osiągnięcia i projekty:
Łącznie w zorganizowanych przez nas 89 kursach i szkoleniach udział wzięły 593 osoby a 345 z nich uzyskało uznawane kwalifikacje zawodowe nadawane przez TDT, UDT lub PRS.

Szkolenia operatorskie w ramach Invest in Pomerania Academy. Centrum Nowych Kompetencji przygotowało 300 osób do pracy w branży portowej i budowlanej, oferując kursy na Operatora urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w pracy terminali przeładunkowych (suwnica RTG, reach stacker, ciągnik terminalowy), na budowie (żurawie wieżowy i samojezdny) oraz w trójmiejskich magazynach (wózek widłowy).

Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych: Centrum Nowych Kompetencji w partnerstwie z firmami terminalowymi BCT i LKK uruchomiło projekt szkoleń, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy jako serwisanty urządzeń terminalowych. Projekt jest realizowany dzięki darowiźnie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

Szkolenia z wykorzystaniem symulatora jednostki CTV dla offshore: Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni otrzymało symulator VR stworzony przez Flint Systems, który umożliwia uczestnikom doznanie doświadczenia sterowania prawdziwą jednostką CTV w różnych warunkach atmosferycznych. W mijającym roku uzyskaliśmy certyfikację programu szkoleniowego od PRS.

Udział w konferencjach i wydarzeniach: Centrum Nowych Kompetencji uczestniczyło w najważniejszych konferencjach i wydarzeniach związanych z rozwojem branży, takich jak m.in. EDU Offshore, Baltexpo oraz Konferencja PSEW2023 w Serocku. Braliśmy także udział w eksportowej misji gospodarczej Offshore Wind USA 2023 w dniach 26.03.2023 – 2.04.2023 r.

Współpraca z instytucjami regionalnymi i branżowymi: Centrum Nowych Kompetencji współpracuje z różnymi instytucjami, takimi jak InvestGDA, które wsparło projekt szkoleń przygotowujących do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych, Urzędy Pracy w Gdyni i Gdańsku, biorąc udział w licznych targach pracy wraz z naszym Partnerem LKK, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego. Stale współpracujemy z najważniejszymi terminalami przeładunkowymi w regionie BCT, Baltichub, OT Port itd.

Wszystkie te osiągnięcia i projekty pozwalają na bardzo POZYTYWNĄ ocenę rocznej działalności Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni i potwierdzają jego rolę w rozwoju kwalifikacji zawodowych w branżach logistyki portowej i offshore oraz promowaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

 

The time has come to summarise the year 2023 for the Centre for New Competences in Gdynia, in which we must include the following of our achievements and projects:

A total of 593 people took part in the 89 courses and trainings we organised and 345 of them obtained recognised professional qualifications awarded by TDT, UDT or PRS.

Operator training within the Invest in Pomerania Academy. The Centre for New Competences prepared 300 people for work in the port and construction industry by offering courses to become an Operator of materials handling equipment used in the work of handling terminals (RTG crane, reach stacker, terminal tractor), on construction sites (tower and mobile cranes) and in Tricity warehouses (forklift).

Training to prepare for the position of Terminal Equipment Service Technician: The Centre for New Competences, in partnership with terminal companies BCT and LKK, has launched a training project to prepare young people for work as terminal equipment service technicians. The project is being implemented thanks to a donation from the Gdańsk Foundation for Economic Development.

Training using an offshore CTV unit simulator: the Centre for New Competences in Gdynia received a VR simulator created by Flint Systems, which allows participants to experience controlling a real CTV unit in various weather conditions. In the past year, we obtained certification of the training programme from PRS.

Participation in conferences and events: The Centre for New Competences participated in the most important conferences and events related to the development of the industry, such as EDU Offshore, Baltexpo and the PSEW2023 Conference in Serock, among others. We also participated in the Offshore Wind USA 2023 export trade mission from 26.03.2023 - 2.04.2023.

Cooperation with regional and industry institutions: The Centre for New Competences cooperates with various institutions, such as InvestGDA, which supported a training project to prepare for the function of Terminal Equipment Service Technician, Labour Offices in Gdynia and Gdańsk, taking part in numerous job fairs together with our Partner LKK, the Voivodeship Labour Office in Gdańsk, the Marshal's Office of Pomorskie Voivodeship. We continuously cooperate with the most important transshipment terminals in the region BCT, Baltichub, OT Port, etc.

All these achievements and projects allow a very POSITIVE assessment of the annual activity of the Centre for New Competences in Gdynia and confirm its role in the development of professional qualifications in the port and offshore logistics industries and the promotion of modern technologies in education.

 

menuchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram