• Polski
  • English

Centrum Nowych Kompetencji z sukcesem kończy projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych"!

 

Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o. w Gdyni z dumą ogłasza zakończenie projektu "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych", realizowanego we współpracy z Baltic Container Terminal w Gdyni oraz Gdańską Fundacją Rozwoju Gospodarczego.

 

Cel projektu:

Celem projektu było stworzenie i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń, mających na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy w charakterze serwisanta urządzeń terminalowych. Program obejmował zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do obsługi i naprawy nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w terminalach kontenerowych.

Serwisanci

Partnerstwo:

Sukces projektu był możliwy dzięki zaangażowaniu i współpracy trzech kluczowych partnerów:

A - Centrum Nowych Kompetencji: odpowiedzialne za opracowanie programu szkoleniowego i jego realizację.

B - Baltic Container Terminal: zaangażowany w merytoryczne wsparcie projektu oraz udostępnienie nowoczesnego zaplecza technicznego do przeprowadzenia szkoleń praktycznych.

C - Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego: która dofinansowała projekt w ramach programu "Edukacja dla biznesu".

Rezultaty:

W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń, w których udział wzięło łącznie 24 osoby. Uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu:

  1. Elektryki i elektroniki
  2. Mechaniki
  3. Hydrauliki
  4. Pneumatyki
  5. Sterowania PLC
  6. Obsługi i naprawy urządzeń terminalowych

szkolenie w ramach serwisanci

Korzyści:

Projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych" przyniósł szereg korzyści zarówno dla uczestników, jak i partnerów:

  1. Uczestnicy: zdobyli cenne umiejętności, które znacząco zwiększają ich szanse na zatrudnienie w branży terminalowej.
  2. Baltic Container Terminal: uzyskał możliwość pozyskania grupy wykwalifikowanych kandydatów do pracy w charakterze serwisantów.
  3. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego: przyczyniła się do rozwoju lokalnego rynku pracy i wzrostu konkurencyjności regionu.

 

Podsumowanie:

Projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych" jest doskonałym przykładem udanej współpracy biznesu, edukacji i samorządu. Stanowi on również wzór do naśladowania dla innych inicjatyw mających na celu kształcenie młodych ludzi w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy.

 

Plany na przyszłość:

Centrum Nowych Kompetencji planuje kontynuację projektu w kolejnych latach, aby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z tej unikalnej możliwości zdobycia kwalifikacji w branży terminalowej.

Szkolenie serwisanci

W Pomorskim nadchodzi #BURwolucja w zakresie pozyskiwania finansowania środków dla uczestników szkoleń operatorskich. BUR to Baza Usług Rozwojowych, która w nadchodzących latach będzie głównym źródłem dofinansowywania szkoleń oraz przekwalifikowywania się.

Dlatego wdrożyliśmy wymagania standardu SUS 2.0, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Celem wdrożenia standardu SUS 2.0 jest poprawa jakości usług oraz zwiększenie efektywności oferowanych kursów i szkoleń operatorskich.

Potwierdzeniem skutecznego wdrożenia wymagań standardu SUS 2.0 przez nas jest raport z auditu przeprowadzonego przez DEKRA Certification Sp. z o.o., która jest profesjonalną i niezależną organizacją certyfikującą, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania.

PL certyfikat elektroniczny SUS Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o

DE certyfikat elektroniczny SUS Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o

EN certyfikat elektroniczny SUS Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o

Nadszedł czas na podsumowanie roku 2023 dla Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni, w którym musimy uwzględnić następujące nasze osiągnięcia i projekty:
Łącznie w zorganizowanych przez nas 89 kursach i szkoleniach udział wzięły 593 osoby a 345 z nich uzyskało uznawane kwalifikacje zawodowe nadawane przez TDT, UDT lub PRS.

Szkolenia operatorskie w ramach Invest in Pomerania Academy. Centrum Nowych Kompetencji przygotowało 300 osób do pracy w branży portowej i budowlanej, oferując kursy na Operatora urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w pracy terminali przeładunkowych (suwnica RTG, reach stacker, ciągnik terminalowy), na budowie (żurawie wieżowy i samojezdny) oraz w trójmiejskich magazynach (wózek widłowy).

Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych: Centrum Nowych Kompetencji w partnerstwie z firmami terminalowymi BCT i LKK uruchomiło projekt szkoleń, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy jako serwisanty urządzeń terminalowych. Projekt jest realizowany dzięki darowiźnie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

Szkolenia z wykorzystaniem symulatora jednostki CTV dla offshore: Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni otrzymało symulator VR stworzony przez Flint Systems, który umożliwia uczestnikom doznanie doświadczenia sterowania prawdziwą jednostką CTV w różnych warunkach atmosferycznych. W mijającym roku uzyskaliśmy certyfikację programu szkoleniowego od PRS.

Udział w konferencjach i wydarzeniach: Centrum Nowych Kompetencji uczestniczyło w najważniejszych konferencjach i wydarzeniach związanych z rozwojem branży, takich jak m.in. EDU Offshore, Baltexpo oraz Konferencja PSEW2023 w Serocku. Braliśmy także udział w eksportowej misji gospodarczej Offshore Wind USA 2023 w dniach 26.03.2023 – 2.04.2023 r.

Współpraca z instytucjami regionalnymi i branżowymi: Centrum Nowych Kompetencji współpracuje z różnymi instytucjami, takimi jak InvestGDA, które wsparło projekt szkoleń przygotowujących do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych, Urzędy Pracy w Gdyni i Gdańsku, biorąc udział w licznych targach pracy wraz z naszym Partnerem LKK, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego. Stale współpracujemy z najważniejszymi terminalami przeładunkowymi w regionie BCT, Baltichub, OT Port itd.

Wszystkie te osiągnięcia i projekty pozwalają na bardzo POZYTYWNĄ ocenę rocznej działalności Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni i potwierdzają jego rolę w rozwoju kwalifikacji zawodowych w branżach logistyki portowej i offshore oraz promowaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

 

The time has come to summarise the year 2023 for the Centre for New Competences in Gdynia, in which we must include the following of our achievements and projects:

A total of 593 people took part in the 89 courses and trainings we organised and 345 of them obtained recognised professional qualifications awarded by TDT, UDT or PRS.

Operator training within the Invest in Pomerania Academy. The Centre for New Competences prepared 300 people for work in the port and construction industry by offering courses to become an Operator of materials handling equipment used in the work of handling terminals (RTG crane, reach stacker, terminal tractor), on construction sites (tower and mobile cranes) and in Tricity warehouses (forklift).

Training to prepare for the position of Terminal Equipment Service Technician: The Centre for New Competences, in partnership with terminal companies BCT and LKK, has launched a training project to prepare young people for work as terminal equipment service technicians. The project is being implemented thanks to a donation from the Gdańsk Foundation for Economic Development.

Training using an offshore CTV unit simulator: the Centre for New Competences in Gdynia received a VR simulator created by Flint Systems, which allows participants to experience controlling a real CTV unit in various weather conditions. In the past year, we obtained certification of the training programme from PRS.

Participation in conferences and events: The Centre for New Competences participated in the most important conferences and events related to the development of the industry, such as EDU Offshore, Baltexpo and the PSEW2023 Conference in Serock, among others. We also participated in the Offshore Wind USA 2023 export trade mission from 26.03.2023 - 2.04.2023.

Cooperation with regional and industry institutions: The Centre for New Competences cooperates with various institutions, such as InvestGDA, which supported a training project to prepare for the function of Terminal Equipment Service Technician, Labour Offices in Gdynia and Gdańsk, taking part in numerous job fairs together with our Partner LKK, the Voivodeship Labour Office in Gdańsk, the Marshal's Office of Pomorskie Voivodeship. We continuously cooperate with the most important transshipment terminals in the region BCT, Baltichub, OT Port, etc.

All these achievements and projects allow a very POSITIVE assessment of the annual activity of the Centre for New Competences in Gdynia and confirm its role in the development of professional qualifications in the port and offshore logistics industries and the promotion of modern technologies in education.

 

Szkolenia Serwisanta Urzadzen Terminalowych

Szkolenia Serwisanta Urzadzen Terminalowych

 

Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie realizacji projektu o nazwie "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych". 

Ten projekt jest możliwy dzięki darowiźnie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego w ramach programu "Edukacja dla biznesu." Nasz projekt realizowany jest we współpracy z dwiema renomowanymi firmami terminalowymi: BCT w Gdyni oraz LKK, co stanowi znaczący wkład w jego sukces. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego współfinansuje naszą inicjatywę, umożliwiając w ten sposób rozwijanie umiejętności i kwalifikacji młodych ludzi.

W pierwszej grupie naszych uczestników znajdują się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni oraz Powiatowego Centrum Kształcenia i 

Ustawicznego w Pucku. Ci młodzi ludzie przeszli test wiedzy podstawowej i wyrazili zainteresowanie pracą w specjalizacji serwisanta urządzeń terminalowych. Celem projektu jest dostarczenie uczestnikom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w dynamicznym środowisku terminali kontenerowych. 

Dzięki zaangażowaniu PARTNERÓW mamy pewność, że to szkolenie przyczyni się do dalszego rozwoju kariery zawodowej młodych ludzi oraz przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza inicjatywa zakończyła się sukcesem i realizacją tego projektu. Już teraz widzimy jego potencjał do tworzenia w przyszłości podobnych inicjatyw w branży terminalowej.

Ostatnie spotkanie z Panami Jerzym Majewskim, Prezesem OT Port Gdynia Sp. z o.o. oraz Adamem Daszczyńskim, Członkiem Zarządu tej renomowanej spółki, z pewnością zasługuje na wyjątkowe podkreślenie.

OT Port jest znaczącym w całym regionie Bałtyku, uniwersalnym terminalem portowym obsługującym zarówno ładunki masowe jak i drobnicowe. Dzięki naszej współpracy może rozwijać się mając zabezpieczone zaplecze kadrowe.

Dzięki darowiźnie OT Port Gdynia Sp. z o.o., dla Fundacji FLY, z która współpracujemy w dziedzinie szkoleń operatorskich dla uchodźców z Ukrainy i osób zagrożonych bezrobociem, udało nam się dostarczyć na rynek pracy kolejną grupę wykwalifikowanych pracowników, co jest niezwykle istotne dla pracodawców portowych i dla naszego regionu.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Panom Majewskiemu i Daszczyńskiemu za ich wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyli. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie kontynuowana w duchu owocności i wzajemnej korzyści.

Dziękujemy raz jeszcze i oczekujemy na dalsze, owocne etapy naszej współpracy z OT Port Gdynia Sp. z o.o.

Podczas rejsu-konferencji z GospodarkaMorska.pl do Sztokholmu spotkała nas miła ceremonia odebrania nagrody przyznanej przez internautów i pasjonatów morza

Otóż nastąpił finał plebiscytu o tytuł Lider Technologii Morskich 2023 i odebrałem statuetkę za stworzenie jedynego na świecie symulatora wykonanego w technologii VR (Virtual Reality) do szkolenia operatorów jednostek CTV (Crew Transfer Vessel).

CTV to statki służące do transportu personelu i sprzętu na platformy morskich farm wiatrowych.

Symulator VR powstał dzięki LKK i jest innowacyjnym rozwiązaniem, które pozwala na realistyczne odwzorowanie warunków pracy operatorów CTV, takich jak fale, wiatr, prąd czy widoczność.

osoba w symulatorze

Symulator oferuje optymalny model pracy operatorów CTV i dzięki szkoleniu podnosi bezpieczeństwo, komfort i wydajność.

Nasz symulator uzyskał uznanie i certyfikat Polski Rejestr Statków S.A. (PRS)

certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Dziękuję za nominację Polskie Forum Technologii Morskich

Dziękuję wszystkim głosującym na nasz projekt, pasjonatom gospodarki morskiej.

Gratuluję pozostałym nominowanym stoczniom Conrad Shipyard i Karstensen Shipyard Poland

Zapraszam wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności operowania takimi jednostkami na morskich farmach wiatrowych!

wreczenie Nagrody Lider Technologii Morskich

Wspólna inicjatywa naszej firmy, Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. i Fundacji Inspirujące Przykłady "Kwalifikacje Portowe dla Szkół Średnich"

 

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku we współpracy z Fundacją Inspirujące Przykłady zrealizowało projekt o nazwie "Kwalifikacje Portowe dla Szkół Średnich". Projekt ten ma na celu przygotowanie młodych adeptów do pracy w portach Trójmiasta, umożliwiając im zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych oraz cennych doświadczeń w dziedzinie operacji portowych.

 

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko przygotowanie młodych ludzi do pracy w portach Trójmiasta, ale także zachęcenie ich do rozwoju zawodowego w sektorze, który pełni kluczową rolę w gospodarce regionu. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w edukację i szkolenie przyszłych operatorów portowych oraz z partnerskiej współpracy z Fundacją Inspirujące Przykłady.

 

Projekt "Kwalifikacje Portowe dla Szkół Średnich" to krok w stronę budowania lepszej przyszłości dla młodego pokolenia, dając im możliwość zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych i realizacji swoich marzeń zawodowych w fascynującym świecie portów Trójmiasta.

Miło nam poinformować, że po naszych staraniach, Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego hojnie przekazała sumę 76 000 zł Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni, wspierając w ten sposób realizację programu szkoleniowego skierowanego do uczniów techników z regionu pomorskiego, którzy chcą zdobyć umiejętności serwisantów urządzeń terminalowych. Ta znacząca darowizna pozwoli na CAŁKOWICIE BEZPŁATNE przeszkolenie wyselekcjonowanych uczniów pomorskich techników w obszarze obsługi i konserwacji różnorodnych urządzeń terminalowych, takich jak wozy terminalowe, suwnice i dźwigi.

Program ten zostanie wdrożony przez Centrum Nowych Kompetencji we współpracy z trójmiejskimi portami i terminalami przeładunkowymi. 

To pierwszy program tego rodzaju w regionie, który ma na celu dostarczenie wykwalifikowanej siły roboczej dla naszych Partnerów.

Umowę dotyczącą przekazania darowizny podpisali Iwona Stawicka, Wiceprezes Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego oraz Tomasz Lisiecki, Prezes Centrum Nowych Kompetencji.

Tomasz Lisiecki, Prezes Centrum Nowych Kompetencji, wyraził swoją wdzięczność Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego za hojność, mówiąc: "Dziękujemy serdecznie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego za przekazaną darowiznę. Program szkoleniowy, który dzięki niej uruchomimy, pozwoli nam wychować nowych specjalistów dla trójmiejskich portów i terminali przeładunkowych".

Iwona Stawicka, Wiceprezes Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, podkreśliła rolę fundacji we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji w regionie, mówiąc: "Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego konsekwentnie wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie. Program szkoleniowy, który planujemy zrealizować we współpracy z Centrum Nowych Kompetencji, przyczyni się do wykształcenia nowych specjalistów, którzy będą służyć trójmiejskim portom i terminalom przeładunkowym. To niezmiernie ważne dla rozwoju naszego regionu".

Informujemy, że oferta szkoleń dofinansowanych w ramach Invest in Pomerania Academy jest przedłużona, można z niej skorzystać do listopada 2023.

Z uwagi na zrealizowanie szkoleń dla 40 osób na uprawnienia operatora wozu do manipulacji kontenerami, uzyskaliśmy zgodę, by przeszkolić na to urządzenie jeszcze 20 osób. Mamy więc DODATKOWE 20 miejsc!!!

Szkolenia IiPA zgłoś się

KONGRES PORTY POLSKIE 2030 w Sopocie 1-2 czerwca 2023

LKK wraz z Centrum Nowych Kompetencji i symulatorem reachstackera wystąpili na kongresie poświęconym portom polskim w perspektywie 2030 roku.

W panelu mogliśmy wskazać ze nie będzie smartportów ani innych portów jeżeli:

👉nie zabezpieczymy jakości edukacji dzięki wykwalifikowanym instruktorom, nowoczesnym narzędziom.

👉nie przyciągniemy uczniów na kierunki techniczne

👉nie przedstawimy atrakcyjnych miejsc pracy

👉nie zrealizujemy inwestycji, jeżeli w obszarze technicznej edukacji nie zaadaptujemy obcokrajowców

menuchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram