• Polski
  • English

Za nami bardzo udane spotkanie podsumowujące projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych"

 

Omówiliśmy z naszym partnerem BCT — Baltic Container Terminal Gdynia cele osiągnięte w ramach tego pilotażu:

 

➡️ 24 osoby (18+) ukończyło pozytywnie szkolenie – wydaliśmy im zaświadczenia,

➡️ na podstawie przeprowadzonych ankiet zdecydowana większość kursantów wyraziła zainteresowanie możliwością zdobycia uprawnień konserwatorskich w kolejnej edycji oraz podjęciem pracy na terminalu kontenerowym,

➡️ według ankiet zajęcia teoretyczne, praktyczne jak również organizacja wszystkich zajęć, były oceniane bardzo dobrze,

➡️ 17 osób wyraziło zainteresowanie kontynuacją szkolenia zaawansowanego, a 13 osób wskazało jako plan zawodowy pracę związaną z serwisowaniem i konserwacją urządzeń,

➡️ zdobyliśmy pozytywne opinie dotyczące programu szkolenia od uczniów, dyrekcji szkół i organów prowadzących, które uznały projekt jako przydatny i realizowany według bardzo skonkretyzowanego planu.

#bezpłatne #bezplatneszkolenie #szkolenie #trójmiasto #pomorskie #szkolenia #kursyzawodowe #kursy #edukacja

 

 

Goście z Japonii gościli pierwszy raz nie tylko w Polsce, ale też w Europie i cieszymy się że zachwycili się Trójmiastem, różnorodną architekturą, polskimi potrawami i bardzo serdecznymi mieszkańcami.
Szkolenie na symulatorze CTV było bardzo intensywne i mimo młodego wieku Yui i Sora świetnie sobie radziły i po skończonym szkoleniu otrzymały Certyfikat ukończenia Podstawowego Kursu Manewrowego Jednostkami CTV.

.

 

Obie skipperki planują swoja karierę z pracą na morzu i dzięki naszemu szkoleniu nabyły dodatkowych umiejętności.
Tłumacz Hiro również był zadowolony ze szkolenia i dzięki jego zdolnościom językowym cały kurs był bardzo zrozumiały.
Nasi japońscy goście byli bardzo zadowoleni i przed wyjazdem obiecali że ponownie nas odwiedzą

 

Przepraszamy,
31 maja mamy zamknięte.
Wracamy do Was 3 czerwca

Informujemy Państwa, iż w dniu 2 maja nasze biuro w Gdyni będzie ZAMKNIĘTE.

Zapraszamy po majówce 6 maja.

Zespół CNKOM

Centrum Nowych Kompetencji z sukcesem kończy projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych"!

 

Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o. w Gdyni z dumą ogłasza zakończenie projektu "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych", realizowanego we współpracy z Baltic Container Terminal w Gdyni oraz Gdańską Fundacją Rozwoju Gospodarczego.

 

Cel projektu:

Celem projektu było stworzenie i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń, mających na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy w charakterze serwisanta urządzeń terminalowych. Program obejmował zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do obsługi i naprawy nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w terminalach kontenerowych.

Serwisanci

Partnerstwo:

Sukces projektu był możliwy dzięki zaangażowaniu i współpracy trzech kluczowych partnerów:

A - Centrum Nowych Kompetencji: odpowiedzialne za opracowanie programu szkoleniowego i jego realizację.

B - Baltic Container Terminal: zaangażowany w merytoryczne wsparcie projektu oraz udostępnienie nowoczesnego zaplecza technicznego do przeprowadzenia szkoleń praktycznych.

C - Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego: która dofinansowała projekt w ramach programu "Edukacja dla biznesu".

Rezultaty:

W ramach projektu zrealizowano szereg szkoleń, w których udział wzięło łącznie 24 osoby. Uczestnicy zdobyli szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu:

  1. Elektryki i elektroniki
  2. Mechaniki
  3. Hydrauliki
  4. Pneumatyki
  5. Sterowania PLC
  6. Obsługi i naprawy urządzeń terminalowych

szkolenie w ramach serwisanci

Korzyści:

Projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych" przyniósł szereg korzyści zarówno dla uczestników, jak i partnerów:

  1. Uczestnicy: zdobyli cenne umiejętności, które znacząco zwiększają ich szanse na zatrudnienie w branży terminalowej.
  2. Baltic Container Terminal: uzyskał możliwość pozyskania grupy wykwalifikowanych kandydatów do pracy w charakterze serwisantów.
  3. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego: przyczyniła się do rozwoju lokalnego rynku pracy i wzrostu konkurencyjności regionu.

 

Podsumowanie:

Projekt "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych" jest doskonałym przykładem udanej współpracy biznesu, edukacji i samorządu. Stanowi on również wzór do naśladowania dla innych inicjatyw mających na celu kształcenie młodych ludzi w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy.

 

Plany na przyszłość:

Centrum Nowych Kompetencji planuje kontynuację projektu w kolejnych latach, aby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z tej unikalnej możliwości zdobycia kwalifikacji w branży terminalowej.

Szkolenie serwisanci

W Pomorskim nadchodzi #BURwolucja w zakresie pozyskiwania finansowania środków dla uczestników szkoleń operatorskich. BUR to Baza Usług Rozwojowych, która w nadchodzących latach będzie głównym źródłem dofinansowywania szkoleń oraz przekwalifikowywania się.

Dlatego wdrożyliśmy wymagania standardu SUS 2.0, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Celem wdrożenia standardu SUS 2.0 jest poprawa jakości usług oraz zwiększenie efektywności oferowanych kursów i szkoleń operatorskich.

Potwierdzeniem skutecznego wdrożenia wymagań standardu SUS 2.0 przez nas jest raport z auditu przeprowadzonego przez DEKRA Certification Sp. z o.o., która jest profesjonalną i niezależną organizacją certyfikującą, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania.

PL certyfikat elektroniczny SUS Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o

DE certyfikat elektroniczny SUS Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o

EN certyfikat elektroniczny SUS Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o

Nadszedł czas na podsumowanie roku 2023 dla Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni, w którym musimy uwzględnić następujące nasze osiągnięcia i projekty:
Łącznie w zorganizowanych przez nas 89 kursach i szkoleniach udział wzięły 593 osoby a 345 z nich uzyskało uznawane kwalifikacje zawodowe nadawane przez TDT, UDT lub PRS.

Szkolenia operatorskie w ramach Invest in Pomerania Academy. Centrum Nowych Kompetencji przygotowało 300 osób do pracy w branży portowej i budowlanej, oferując kursy na Operatora urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w pracy terminali przeładunkowych (suwnica RTG, reach stacker, ciągnik terminalowy), na budowie (żurawie wieżowy i samojezdny) oraz w trójmiejskich magazynach (wózek widłowy).

Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych: Centrum Nowych Kompetencji w partnerstwie z firmami terminalowymi BCT i LKK uruchomiło projekt szkoleń, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy jako serwisanty urządzeń terminalowych. Projekt jest realizowany dzięki darowiźnie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

Szkolenia z wykorzystaniem symulatora jednostki CTV dla offshore: Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni otrzymało symulator VR stworzony przez Flint Systems, który umożliwia uczestnikom doznanie doświadczenia sterowania prawdziwą jednostką CTV w różnych warunkach atmosferycznych. W mijającym roku uzyskaliśmy certyfikację programu szkoleniowego od PRS.

Udział w konferencjach i wydarzeniach: Centrum Nowych Kompetencji uczestniczyło w najważniejszych konferencjach i wydarzeniach związanych z rozwojem branży, takich jak m.in. EDU Offshore, Baltexpo oraz Konferencja PSEW2023 w Serocku. Braliśmy także udział w eksportowej misji gospodarczej Offshore Wind USA 2023 w dniach 26.03.2023 – 2.04.2023 r.

Współpraca z instytucjami regionalnymi i branżowymi: Centrum Nowych Kompetencji współpracuje z różnymi instytucjami, takimi jak InvestGDA, które wsparło projekt szkoleń przygotowujących do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych, Urzędy Pracy w Gdyni i Gdańsku, biorąc udział w licznych targach pracy wraz z naszym Partnerem LKK, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego. Stale współpracujemy z najważniejszymi terminalami przeładunkowymi w regionie BCT, Baltichub, OT Port itd.

Wszystkie te osiągnięcia i projekty pozwalają na bardzo POZYTYWNĄ ocenę rocznej działalności Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni i potwierdzają jego rolę w rozwoju kwalifikacji zawodowych w branżach logistyki portowej i offshore oraz promowaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

 

The time has come to summarise the year 2023 for the Centre for New Competences in Gdynia, in which we must include the following of our achievements and projects:

A total of 593 people took part in the 89 courses and trainings we organised and 345 of them obtained recognised professional qualifications awarded by TDT, UDT or PRS.

Operator training within the Invest in Pomerania Academy. The Centre for New Competences prepared 300 people for work in the port and construction industry by offering courses to become an Operator of materials handling equipment used in the work of handling terminals (RTG crane, reach stacker, terminal tractor), on construction sites (tower and mobile cranes) and in Tricity warehouses (forklift).

Training to prepare for the position of Terminal Equipment Service Technician: The Centre for New Competences, in partnership with terminal companies BCT and LKK, has launched a training project to prepare young people for work as terminal equipment service technicians. The project is being implemented thanks to a donation from the Gdańsk Foundation for Economic Development.

Training using an offshore CTV unit simulator: the Centre for New Competences in Gdynia received a VR simulator created by Flint Systems, which allows participants to experience controlling a real CTV unit in various weather conditions. In the past year, we obtained certification of the training programme from PRS.

Participation in conferences and events: The Centre for New Competences participated in the most important conferences and events related to the development of the industry, such as EDU Offshore, Baltexpo and the PSEW2023 Conference in Serock, among others. We also participated in the Offshore Wind USA 2023 export trade mission from 26.03.2023 - 2.04.2023.

Cooperation with regional and industry institutions: The Centre for New Competences cooperates with various institutions, such as InvestGDA, which supported a training project to prepare for the function of Terminal Equipment Service Technician, Labour Offices in Gdynia and Gdańsk, taking part in numerous job fairs together with our Partner LKK, the Voivodeship Labour Office in Gdańsk, the Marshal's Office of Pomorskie Voivodeship. We continuously cooperate with the most important transshipment terminals in the region BCT, Baltichub, OT Port, etc.

All these achievements and projects allow a very POSITIVE assessment of the annual activity of the Centre for New Competences in Gdynia and confirm its role in the development of professional qualifications in the port and offshore logistics industries and the promotion of modern technologies in education.

 

Szkolenia Serwisanta Urzadzen Terminalowych

Szkolenia Serwisanta Urzadzen Terminalowych

 

Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie realizacji projektu o nazwie "Szkolenia przygotowujące do funkcji Serwisanta urządzeń terminalowych". 

Ten projekt jest możliwy dzięki darowiźnie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego w ramach programu "Edukacja dla biznesu." Nasz projekt realizowany jest we współpracy z dwiema renomowanymi firmami terminalowymi: BCT w Gdyni oraz LKK, co stanowi znaczący wkład w jego sukces. Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego współfinansuje naszą inicjatywę, umożliwiając w ten sposób rozwijanie umiejętności i kwalifikacji młodych ludzi.

W pierwszej grupie naszych uczestników znajdują się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni oraz Powiatowego Centrum Kształcenia i 

Ustawicznego w Pucku. Ci młodzi ludzie przeszli test wiedzy podstawowej i wyrazili zainteresowanie pracą w specjalizacji serwisanta urządzeń terminalowych. Celem projektu jest dostarczenie uczestnikom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w dynamicznym środowisku terminali kontenerowych. 

Dzięki zaangażowaniu PARTNERÓW mamy pewność, że to szkolenie przyczyni się do dalszego rozwoju kariery zawodowej młodych ludzi oraz przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza inicjatywa zakończyła się sukcesem i realizacją tego projektu. Już teraz widzimy jego potencjał do tworzenia w przyszłości podobnych inicjatyw w branży terminalowej.

Ostatnie spotkanie z Panami Jerzym Majewskim, Prezesem OT Port Gdynia Sp. z o.o. oraz Adamem Daszczyńskim, Członkiem Zarządu tej renomowanej spółki, z pewnością zasługuje na wyjątkowe podkreślenie.

OT Port jest znaczącym w całym regionie Bałtyku, uniwersalnym terminalem portowym obsługującym zarówno ładunki masowe jak i drobnicowe. Dzięki naszej współpracy może rozwijać się mając zabezpieczone zaplecze kadrowe.

Dzięki darowiźnie OT Port Gdynia Sp. z o.o., dla Fundacji FLY, z która współpracujemy w dziedzinie szkoleń operatorskich dla uchodźców z Ukrainy i osób zagrożonych bezrobociem, udało nam się dostarczyć na rynek pracy kolejną grupę wykwalifikowanych pracowników, co jest niezwykle istotne dla pracodawców portowych i dla naszego regionu.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Panom Majewskiemu i Daszczyńskiemu za ich wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyli. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie kontynuowana w duchu owocności i wzajemnej korzyści.

Dziękujemy raz jeszcze i oczekujemy na dalsze, owocne etapy naszej współpracy z OT Port Gdynia Sp. z o.o.

Podczas rejsu-konferencji z GospodarkaMorska.pl do Sztokholmu spotkała nas miła ceremonia odebrania nagrody przyznanej przez internautów i pasjonatów morza

Otóż nastąpił finał plebiscytu o tytuł Lider Technologii Morskich 2023 i odebrałem statuetkę za stworzenie jedynego na świecie symulatora wykonanego w technologii VR (Virtual Reality) do szkolenia operatorów jednostek CTV (Crew Transfer Vessel).

CTV to statki służące do transportu personelu i sprzętu na platformy morskich farm wiatrowych.

Symulator VR powstał dzięki LKK i jest innowacyjnym rozwiązaniem, które pozwala na realistyczne odwzorowanie warunków pracy operatorów CTV, takich jak fale, wiatr, prąd czy widoczność.

osoba w symulatorze

Symulator oferuje optymalny model pracy operatorów CTV i dzięki szkoleniu podnosi bezpieczeństwo, komfort i wydajność.

Nasz symulator uzyskał uznanie i certyfikat Polski Rejestr Statków S.A. (PRS)

certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Dziękuję za nominację Polskie Forum Technologii Morskich

Dziękuję wszystkim głosującym na nasz projekt, pasjonatom gospodarki morskiej.

Gratuluję pozostałym nominowanym stoczniom Conrad Shipyard i Karstensen Shipyard Poland

Zapraszam wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności operowania takimi jednostkami na morskich farmach wiatrowych!

wreczenie Nagrody Lider Technologii Morskich

menuchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram